รูปภาพแจ้งข่าว ทางเว็บบอร์ด openerpthailand.org ได้เปลี่ยนระบบเว็บบอร์ด ใหม่เป็น phpBB 3.1
  1. บุคคลทั่วไป จะไม่สามารถเข้าอ่านกระทู้บางบอร์ด แนะนำให้ท่าน สมัครสมาชิกคลิกตามลิงค์นี้
  2. สมาชิกใหม่ ถ้ายังไม่ได้แนะนำตัวจะไม่สามารถ ตั้งกระทู้ และ ดาวน์โหลด ไฟล์จากเว็บบอร์ดได้ ท่านจำเป็นต้องแนะนำตัวที่หมวดนี้
  3. ถ้ามีปัญหาการใช้งาน หรือ ข้อเสนอแนะใดๆ แนะนำได้ที่นี่
  4. ปุ่มรูปหัวใจใต้โพส แต่ละโพส ท่านสามารถกดเพื่อสื่อถึงคนโพสนั้นถูกใจท่าน
  5. ห้ามลง E-mail, เบอร์โทรส่วนตัว, Line id หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อป้องกันการแอบอ้างและโฆษณาแฝง โดยสามารถติดต่อสมาชิกท่านอื่นผ่านระบบ PM ของบอร์ด
  6. ท่านสามารถปิดการแจ้งนี้ได้ ที่มุมขวาของกล่องข้อความนี้

บุคคลทั่วไปสามาเข้าสู่ระบบ ด้วย Account ของ FaceBook ได้แล้ว คลิกที่นี่ได้เลย

วิธการและขั้นตอนของการจดทะเบียนเพิ่มทุน

ถามตอบเรื่องธุรกิจ พูดคุยเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การประสบปัญหาต่างๆ สอบถามข้อกฏหมาย การก่อนตั้ง และปํญหาต่างๆ ปรึกษาเพื่อน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ที่นี่
pimkuan
โพสต์: 93
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 03 มี.ค. 2014 3:34 pm

วิธการและขั้นตอนของการจดทะเบียนเพิ่มทุน

โพสต์โดย pimkuan » ศุกร์ 20 มิ.ย. 2014 4:53 pm

วิธการและขั้นตอนของการจดทะเบียนเพิ่มทุน
หลักเกณฑ์การเพิ่มทุน คือ ออกหุ้นใหม่โดยมติพิเศษของที่ประชุม จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5
1.จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีมติพิเศษให้เพิ่มทุน ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 คราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน (ความหมายก็คือ ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องที่ก่อนวันประชุม 14 วัน )
**การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือให้เร่ิมนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ส่งคำบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือวันที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์

เอกสารที่ต้องใช้
1. แบบ บอจ.1 (คำของจดทะเบียนบริษัท )
2. แบบ บอจ.4 (รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ)
3. แบบ บอจ.2 (หนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขเพิ่มเติม ติดอากรแสตมป์ 50 บาท )
4. หนังสือบริคณหสนธิแกไขเพิ่มเติมจํานวน 1 ฉบับ ผนึกอากรแสตมป 50 บาท
5. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่้าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุนเพิ่มทุนที่บริษัทออกใหแกผูถือหุน
7. คำสั่งศาล (ใชเฉพาะกรณีพื้นฟูกิจการ)
8. หนังสือชี้แจงวาที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติกําหนดสภาพและบุริมสิทธิ์แหงหุนนั้น ๆ วาเปนสถานใด
เพียงใด (ใชเฉพาะกรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกหุนใหมเปนหุนบุริมสิทธิ์โดยไมไดจดทะเบียนขอบังคับ หรือจด
ทะเบียนขอบังคับแตไมไดกําหนดชนิดของหุนไว)
9. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
10. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
11.หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผูขอจดทะเบียนไมสามารถยื่นขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง ก็มอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสือมอบอํานาจและผนึกอากรแสตมปดวย)

กำลังดำเนินการอยู่ เดี่ยวจะมาอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานต่อนะคะ

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 5 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน