รูปภาพแจ้งข่าว ทางเว็บบอร์ด openerpthailand.org ได้เปลี่ยนระบบเว็บบอร์ด ใหม่เป็น phpBB 3.1
  1. บุคคลทั่วไป จะไม่สามารถเข้าอ่านกระทู้บางบอร์ด แนะนำให้ท่าน สมัครสมาชิกคลิกตามลิงค์นี้
  2. สมาชิกใหม่ ถ้ายังไม่ได้แนะนำตัวจะไม่สามารถ ตั้งกระทู้ และ ดาวน์โหลด ไฟล์จากเว็บบอร์ดได้ ท่านจำเป็นต้องแนะนำตัวที่หมวดนี้
  3. ถ้ามีปัญหาการใช้งาน หรือ ข้อเสนอแนะใดๆ แนะนำได้ที่นี่
  4. ปุ่มรูปหัวใจใต้โพส แต่ละโพส ท่านสามารถกดเพื่อสื่อถึงคนโพสนั้นถูกใจท่าน
  5. ห้ามลง E-mail, เบอร์โทรส่วนตัว, Line id หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อป้องกันการแอบอ้างและโฆษณาแฝง โดยสามารถติดต่อสมาชิกท่านอื่นผ่านระบบ PM ของบอร์ด
  6. ท่านสามารถปิดการแจ้งนี้ได้ ที่มุมขวาของกล่องข้อความนี้

บุคคลทั่วไปสามาเข้าสู่ระบบ ด้วย Account ของ FaceBook ได้แล้ว คลิกที่นี่ได้เลย

รายได้อื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน การบัญชี งานการผลิด โรงงาน ระบบคลังสินค้า กฏหมาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
nipon09
โพสต์: 43
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 27 ต.ค. 2014 1:03 pm
ติดต่อ:

รายได้อื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

โพสต์โดย nipon09 » พฤหัสฯ. 04 ธ.ค. 2014 6:59 pm

รายได้

รายได้ (Revenue) หมายถึงจำนวนเงินสด ลูกหนี้ สินทรัพย์ สิทธิ หรือผลตอบแทนอื่นที่ธุรกิจได้รับจากการประกอบกิจการก่อนหักรายการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าและหรือการให้บริการ การให้ใช้สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ในลักษณะของดอกเบี้ยรับ ค่าสิทธิ์ และเงินปันผล ซึ่งสามารถคำนวณเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนได้

รายได้จากการประกอบธุรกิจ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.รายได้หลัก (Direct Revenue ) หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานโดยปกติของกิจการซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินธุรกิจที่ได้กำเนิดไว้ในการก่อตั้งกิจการ เรียกอีกอย่างว่า รายได้จากการดำเนินงาน (Operating Revenue) เช่น รายได้ค่าห้องพักของธุรกิจของโรงแรม รายได้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล รายได้ค่าขายสินค้าของห้างสรรพสินค้า รายได้ค่าอบรมจากบริษัทรับจัดสัมมนา เป็นต้น

2.รายได้อื่น ๆ(Other Revenue) หมายถึง รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ แต่เป็นรายได้ที่ได้รับมาเนื่องจากการประกอบกิจการซึงเป็นผลพลอยได้จากการดำเนินงาน เช่น รายได้ จากการขายสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นต้น


ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย (Expense) หมายถึง ต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่กิจการได้จ่ายไปเพื่อก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งมีผลทำให้สินทรัพย์สิทธิของกิจการลดลง

สามารถแบ่งค่าใช้จ่ายของกิจการได้ดังนี้
1.ต้นทุนสินค้าที่ขาย (Cost of Goods Sold) หมายถึง ราคาต้นทุนของสินค้าที่ขายไปซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่กิจการจ่ายไปเพื่อให้สินค่าอยู่ในสภาพพร้อมขาย เช่น ค่าซื้อสินค้า ค่าขนส่งสินค้าเข้า ค่าภาษีศุลกากร เป็นต้น
2.ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า ได้แก่ เงินเดือนของพนักงานขาย ค่าโฆษณา ค่านายหน้า ค่าขนส่งสินค้าให้ลูกค้า เป็นต้น
3.ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrator Expenses) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานของฝ่ายริการ เช่น เงินเดือนผู้บริหาร เงินเดือนพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน ค่าเช่าสำนักงาน ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น
4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายข้างต้น เช่นดอกเบี้ยจ่าย ผลขาดทุนจากราคาหลักทรัพย์ในตลาด ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ เป็นต้น

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
ในการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย จะต้องพิจารณาว่าเมื่อใดจึงจะถือได้ว่ารายได้หรือค่าใช้จ่ายนั้น ๆและนำรายการที่เกิดขึ้นมาบันทึกบัญชี โดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่กิจการใช้ อันมีผลกระทบต่อจำนวนรายได้และค่าใช้จ่ายที่รายงานในแต่ละงวดบัญชีเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่นิยมใช้กันทั่วไปมี 2 เกณฑ์ใหญ่ ๆ คือ

1. เกณฑ์เงินสด (Cash Basis) ตามเกณฑ์นี้กิจการจะบันทึกรายได้หรือค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อได้รับหรือจ่ายเงินออกไปจริง ๆเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงงวดเวลาที่เกี่ยวข้องในการเกิดรายได้หรือค่าใช้จ่ายนั้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า รายได้ของวดบัญชี หมายถึงจำนวนเงินสดหรือเงินฝากธนาคารที่ได้รับเป็นค่าสินค้าหรือบริการทั้งหมดในงวดบัญชีนั้นเท่านั้นดังนั้นรายได้ตามเกณฑ์เงินสดจะไม่รวมรายได้ที่เกิดจาการขายหรือบริการเป็นเงินเชื่อซึ่งยังไม่ได้รับชำระเงินในงวดบัญชีนี้ แต่จะรวมรายได้จากการขายหรือบริการเป็นเงินเชื่อในงวดบัญชีก่อนที่ได้รับชำระในงวดบัญชีรวมเป็นรายได้ของงวดบัญชีนี้ ค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี หมายถึง จำนวนเงินสดหรือเงินฝากธนาคารที่กิจการจ่ายไปทั้งหมดในงวดบัญชีนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยไม่คำนึงว่ารายการที่จ่ายไปนั้นก่อให้เกิดรายได้ในงวดบัญชีใด

2. เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basic) หรือเกณฑ์เงินค้าง เกณฑ์พึงรับพึงจ่ายเกณฑ์สิทธิ ตามเกณฑ์พิจารณาการบันทึกบันชีรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีต่าง ๆ โดยคำนึงถึงรายได้ได้ที่พึงรับและค่าใช้จ่ายที่พึงจ่าย เพื่อมให้แสดงผลการดำเนินงานของแต่ละงวดบัญชีอย่างเหมาะสม นั่นคื รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีใดก็ให้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ของงวดบัญชีนั้น แม้จพยังไม่ได้รับเงินก็ตาม ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า รายได้ของงวดบัญชี หมายถึงรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการทั้งหมดในงวดบัญชีนั้นโดยไม่คำนึงว่าจะได้รับเงินมาแล้วหรือไม่ ดังนั้นรายได้ตามเกณฑ์นี้ จึงหมายรวมถึงรายได้ที่เกิดจากการขายหรือให้บริการทั้งที่เป็นเงินสดและเงินเชื่อในงวดบัญชีปัจจุบันซึ่งกิจการยังไม่ได้รับชำระเงิน ค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีหมายถึง เมื่อกิจการได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหรือบริการจากบุคคลอื่นเพื่อก่อให้เกิดรายได้ในงวดบัญชีใดก็ได้ก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีนั้นแม้จะยังไม่ได้มีการจ่ายชำระเงินค่าทรัพยากรหรือบริการนั้นก็ตาม

ref: https://www.mdsoft.co.th/
[url=https://www.mindphp.com/บทความ/90-openerp/7264-what-is-erp.html]ระบบ ERP คืออะไร[/url]

ภาพประจำตัวสมาชิก
Jen Sirirat
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 03 ต.ค. 2020 12:45 am

Re: รายได้อื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

โพสต์โดย Jen Sirirat » เสาร์ 03 ต.ค. 2020 12:49 am

ใคร คือผู้เขียนบทความนี้ค่ะ


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน